SELECT n.ID, n.CatID, n.Headline, n.Description, n.ImageUrl, n.Tags, c.ContentDesk, n.Posted, c.CategoryName, c.XCode FROM CmsNews AS n INNER JOIN CmsCategory AS c ON n.CatID = c.CatID WHERE (n.Status = 1) AND (c.XCode LIKE N'sanpham%') ORDER BY n.Posted DESC;xcode=sanpham;catid=0
Nhóm tin tức
Hotline : 091-268-1066 . khanhtungnamviet@gmail.com
  • Báo giá sản phẩm Essoft 6.5

    Hệ thống Phần mềm quản trị đại học số Essoft 6.5 được xây dựng nhằm: - Giúp tạo lập một hệ thống thông tin tích hợp, phục vụ hiệu quả nhất mọi nhu cầu nhập liệu, hoạt động tác nghiệp, tra cứu, báo cáo, tổng hợp, thống kê của mọi đối tượng trong nhà trường. - Hệ thống Phần mềm quản trị đại học số Essoft 6.5 là giải pháp tổng thể cho mục tiêu Tin học hóa quản lý hoạt động đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,Cao đẳng nghề và trung cấp nghề
    Ngày  23  Tháng  06  Năm  2022