Tuyển dụng

[THÁNG 5 - 6/2024] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO, NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

[THÁNG 5 - 6/2024] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO, NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

[THÁNG 5 - 6/2024] TUYỂN LẬP TRÌNH WEB DEVELOPER (.NET, C#, ASP.NET)

[THÁNG 5 - 6/2024] TUYỂN LẬP TRÌNH WEB DEVELOPER (.NET, C#, ASP.NET)

[THÁNG 5 - 6/2024] TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN WINFORM

[THÁNG 5 - 6/2024] TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN WINFORM

[THÁNG 1 -2 /2024] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO, NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

[THÁNG 1 -2 /2024] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO, NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

[THÁNG 1 - 2/2024] TUYỂN LẬP TRÌNH WEB DEVELOPER (.NET, C#, ASP.NET)

[THÁNG 1 - 2/2024] TUYỂN LẬP TRÌNH WEB DEVELOPER (.NET, C#, ASP.NET)

[THÁNG 1 - 2/2024] TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN WINFORM

[THÁNG 1 - 2/2024] TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN WINFORM

Kinh doanh Miền Bắc
093.179.1888

Email: tungnk@namvietjsc.edu.vn

Hotline(24/7)
091.268.1066

Email: phuongntm@namvietjsc.edu.vn

Kinh Doanh Miền Nam
0943.243.355

Email: namviet.edu.tech@gmail.com

Top